Regulamin sklepu.

Regulamin Sklepu Internetowego kochamceramike.pl

Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.kochamceramike.pl prowadzony jest przez Ikenton sp. z o.o. Stabłowicka 10-12 54-058 Wrocław e-mail kochamceramike@gmail.com; nr telefonu 502 022 937 NIP 8943145710 REGON 384394702

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.kochamceramike.pl są przetwarzane przez Ikenton sp. z o.o. Stabłowicka 10-12 54-058 Wrocław e-mail kochamceramike@gmail.com; nr telefonu 502 022 937 NIP 8943145710 REGON 384394702. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
1. realizacji umowy
2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.kochamceramike.pl
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.kochamceramike.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.kochamceramike.pl  są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia

1. Sklep internetowy www.kochamceramike.pl  umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość oraz uzyskanie informacji o towarach i usługach oferowanych przez sklep kochamceramike.pl prowadzony przez Ikenton sp. z o.o. Stabłowicka 10-12 54-058 Wrocław e-mail kochamceramike@gmail.com; nr telefonu 502 022 937 NIP 8943145710 REGON 384394702.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.kochamceramike.pl  kierowane przez Ikenton sp zoo do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.kochamceramike.pl . Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 500 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
6. Sklep www.kochamceramike.pl prowadzi również sprzedaż hurtową. Zamówienia w liczbie większej niż 50 sztuk mogą zostać zrealizowane na warunkach odmiennych od ogólnie dostępnych w sklepie www.kochamceramike.pl.

Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.kochamceramike.pl  dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika wybranego zgodnie z potrzebą zamówienia.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
         - czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
         - czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz rachunek lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zalecane jest sporządzenie protokołu szkodowego.

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
        a/ przed wydaniem towaru klientów
                 - Przelew na rachunek bankowy
                 - Kartą kredytową lub w innej formie przewidzianej w sklepie www.kochamceramike.pl.
        b/ w momencie odbioru towaru wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu, że jest taka możliwość.
2. Ikenton sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Ikenton sp zoo jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer zamówienia powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
5. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego kochamceramike.pl

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Ikenton sp zoo. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez sprzedającego, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym wskazane jest poinformowanie o tym fakcie wraz z podaniem numeru zamówienia.
3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do nadawcy.
4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
5. Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. 
6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku  Ikenton sp zoo rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Ikenton sp zoo.
7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika zarekomendowanego przez Ikenton sp zoo  podczas potwierdzania reklamacji. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
2. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Ikenton sp zoo, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Ikenton sp zoo wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Ikenton sp zoo jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Postanowienia końcowe

1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
2. Ikenton sp zoo ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Korzystanie ze sklepu internetowego kochamceramike.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.kochamceramike.pl .
6. Regulamin Sklepu Internetowego Ikenton sp zoo nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).